Strona główna

Rola mężczyzn

 

Mężczyźni mają do odegrania ważną rolę w systemie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet – bez ich udziału nie położymy kresu przemocy.

Uczestnicy dyskusji panelowej będą się zastanawiać nad miejscem, jakie powinni zajmować mężczyźni w systemie pomocy krzywdzonym kobietom. Czy role kobiet i mężczyzn w tym systemie powinny być takie same, czy powinny się różnić? Czy mężczyźni powinni wspierać przywództwo kobiet w dziedzinie walki z przemocą, czy z nimi o to przywództwo rywalizować?.

A może zaangażowanie mężczyzn powinno dotyczyć przede wszystkim działań skierowanych do innych mężczyzn, takich jak praca ze sprawcami, działania prewencyjno-edukacyjne lub budowanie nowej męskiej tożsamości, opartej nie na przemocy, lecz na zdolności do partnerskich relacji z kobietami!?

Ważnym punktem rozważań będą seksistowskie uprzedzenia mężczyzn – również tych, którzy angażują się w walkę z przemocą wobec kobiet. Czy sami zdołali się wyzbyć seksistowskich stereotypów na temat kobiet? Bez krytycznego odniesienia się do kulturowych uwarunkowań przemocy wobec kobiet i zmiany ról społecznych mężczyzn i kobiet nie położymy kresu przemocy wobec kobiet.

Dążenie do ukształtowania nowej męskiej tożsamości i nowej roli społecznej mężczyzn obejmować musi rozwój wrażliwości i empatii wobec krzywdzonych kobiet. To jednak nie wszystko. Nie mniej ważne jest nauczenie mężczyzn i chłopców stanowczego reagowania i przeciwstawiania się agresywnym i dominującym zachowaniom innych mężczyzn. Takie zachowanie, przełamujące zmowę milczenia i tolerancję na przemoc wobec kobiet, jak pokazują badania, w większym stopniu wpływa na postawy innych mężczyzn.

Zastanowimy się także, czy i jaki wpływ na skuteczność zwalczania przemocy wobec kobiet ma mówienie o przemocy w rodzinie językiem neutralnym ze względu na płeć i nieuwzględnianie wymiaru płci w systemie usług pomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie.

Skuteczne i znaczące zaangażowanie mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet nie może pomijać kwestii odpowiedzialności mężczyzn za przemoc. Chociaż tylko niewielki procent mężczyzn stosuje przemoc wobec kobiet, pewną odpowiedzialność za nią ponoszą wszyscy, którzy przemoc tolerują, którzy na nią nie reagują i nie konfrontują się z własnymi uprzedzeniami i stereotypami leżącymi u źródeł przemocy wobec kobiet. Mężczyźni wciąż mają więcej władzy niż kobiety. Dążąc do zmiany tej sytuacji musimy doprowadzić do tego aby ją lepiej wykorzystywali działając na rzecz takich zmian w prawie i w obyczajach, aby świat, w którym żyjemy w większym niż dotychczas stopniu, opierał się na prawdziwym partnerstwie pomiędzy kobietami i mężczyznami, a przemoc wobec kobiet zniknęła z naszego życia codziennego.